วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วิธีเลือกซื้อกระสอบทรายตั้งพื้น และ แขวน

เมื่อผลประกอบการทางธุรกิจเป็นไปด้วยดี ไม่มีแรงต่อต้านจากพนักงานท้องถิ่นจึงได้มีการขยายเครือข่ายขององค์กร โดยรวมเป็นโซนในเวลาต่อมา ซึ่งในแต่ละโซนจะประกอบไปด้วยหลายๆ กลุ่มประเทศ เช่น โชนภาคพื้นยุโรปโซนภาคพื้นตะวันออก (ได้แก่กลุ่มประเทศที่อยู่ในเครือสมาชิกสหพันธ์กีฬาเอเซียนเกมส์) โชน'อเม'ริกา (ประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศลาตินอเม'ริกา อเม'ริกากลาง และอเมริกาเหนือ) ปัจจุบันบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง ได้เริ่มรวมเครือข่ายการบริหารการจัดการ โดยรวมเป็น “บริษัทแห่งโลก(global company)”ตัวอย่าง (สมมติ): แสดงผังการปรับเปลี่ยนองค์กรจากประเทศเดียวโดดๆ เป็นเครือข่ายกลุ่มประเทศอาเซียนของหน่วยธุรกิจค้าปลีก (ส่วนผังองค์กรของหน่วยธุรกิจอื่นๆ เช่น กลุ่มธุรกิจฝ่ายขายอุตสาหกรรม กลุ่มจัดการห่วงโซ่อุปทาน ก็จะมีโครงสร้างคล้ายๆ กัน)ตัวอย่าง (สมมติ) กระสอบทรายตั้งพื้นราคา แสดงผังการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรมาเป็นในรูปกลุ่มเครือข่ายของโซนตะวันออก โดยที่ประเทศโซนตะวันออกอาจจะเริ่มนับจากกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลาง อินเดีย ปากีสถาน กลุ่มประเทศอาเซียนกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่แถบมหาสมุทรแปซิฟิก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีญี่ปุน จีนแผ่นดินใหญ่ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศต่างๆ ที่องค์กรเหล,านั้นไปประกอบธุรกิจ) ส่วนผังองค์กรของหน่วยธุรกิจอื่นๆ ก็จะมีลักษณะโครงสร้างขององค์กรคล้ายๆ กัน  การจัดองค์กรแบบใหม่นี้จะแบ่งตามสายการบริหารหรือตามหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุนเฉพาะด้านกับธุรกิจ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายส่งฝ่ายจัดหาและจัดชื้อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงิน ฯลฯ โดยให้แต่ละหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ประเภทเดียวกัน ไปรายงานโดยตรงกับรองประธานกรรมการบริหารของหน่วยธุรกิจนั้นๆ เพียงท่านเดียว ประโยชน์ที่ได้จากการจัดองค์กรแบบใหม่นี้ทำให้สามารถวัดประสิทธิภาพของหน่วยธุรกิจนั้นๆได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซ้อมมวย  สะดวกในการจัดสรรงบประมาณ เห็นผลประกอบการของหน่วยธุรกิจรวมเป็นกลุ่มประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถปรับลดตำแหน่งผู้บริหารระดับอาวุโสของแต่ละประเทศได้ และไปเลื่อนตำแหน่งผู้จัดการระดับรองลงไป ให้ไปดูแลรับผิดชอบงานเฉพาะหน่วยธุรกิจนั้นๆประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับองค์กรมี เช่น  ลดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่มีอยู่ในแต่ละประเทศลงได้อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งลดตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ  กระสอบทรายแขวน ลงได้หนึ่งตำแหน่งต่อหนึ่งประเทศเพิ่มตำแหน่งรองประธานกรรมการฯ ฝ่ายธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจขายส่ง ฝ่ายการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจัดชื้อ อีกอย่างละหนึ่งตำแหน่งเพื่อให้ไปดูแลรับผิดชอบผลประกอบการเป็นกลุ่มประเทศลดต้นทุนการจัดการของบริษัทฯ ด้านทรัพยากรมนุษย์ข้อดีและข้อเสียด้านอื่นๆ จะกล่าวไวในบทถัดไปการจัดองค์กรแบบนี้ ทำให้ผู้บริหารที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยธุรกิจมากกว่าหนึ่งประเทศ ต้องเดินทางมากขึ้น บ่อยขึ้น รองประธานกรรมการบริหารหน่วยธุรกิจหนึ่งๆ ที่มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง อาจจะต้องสวมหมวกเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ ประจำประเทศนั้นๆ โดยมีหน้าที่หลักเป็นตัวแทนของบริษัท สำหรับการติดต่อกับข้าราชการระดับสูง ดูแลนโยบายของบริษัทฯ ในภาพรวม เป็นต้น


กระสอบทราย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น