วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ติดบาร์โหนอย่างไรไม่ให้หลุด และ รับน้ำหนักได้ดี


คณะกรรมการ 2 ประเภท คือคณะกรรมการบริหารที่เรียกว่าสภาสังฆมหานายก และคณะกรรมการอำนวยการนั้น ยังมีอยู่ในระดับล่างๆตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอำ๓อ ระดับตำบล สภาสังฆมหานายกทุกระดับมาจากคณะกรรมการอำนวยการ (และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสังฆมหานายกระดับบนอีกต่อหนึ่ง) ส่วนกรรมการอำนวยการตั้งแต่ระดับรัฐลงมาก็มาจากการเลือกตั้งของกรรมการอำนวยการระดับล่าง (เช่นกรรมการอำนวยการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของกรรมการอำนวยการตำบลทุกตำบลในจังหวัดนั้น) จะเห็นได้ว่าคณะสงฆ์พม่ามีทั้งการปกครองจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน  บาร์โหนติดประตูราคา กล่าวคือสภาสังฆมหานายกระดับบนมีหน้าที่กำกับดูแลสภาสังฆมหานายกระดับล่าง ส่วนคณะกรรมการบริหารระดับล่างมีหน้าที่คัดเลือกผู้บริหารระดับบน

กล้ามเนื้อโครงร่าง ประโยชน์ของการปรับโครงสร้างของคณะสงฆ์ให้มีการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมมากขึ้นนี้ นอกจากจะทำให้การบริหารงานคณะสงฆ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังทำให้คณะสงฆ์มีพลวัตและสามารถปรับตัวให้หลุดพ้นจากภาวะลงร่องและแข็งที่อซึ่งเป็นอาการเด่นชัดที่สุดในปัจจุบัน พลวัตของคณะสงฆ์นั้นเกิดขึ้นได้เพราะเปิดโอกาสให้ความหลากหลายทางความคิดเห็นของพระสงฆ์ได้แสดงตัวและมีการปะทะสังสรรค์อย่างสร้างสรรค์ในทุกระดับ แทนที่จะถูกกดกั้นไว้ทั้งโดยการปิดโอกาสไม่ให้แสดงออก และโดยการใช้อำนาจจัดการกับผู้เห็นต่าง ในยุคที่ความเห็นต่างเป็นสิงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้จะอิงอาคัยหสักธรรมวินัยเดียวกัน บาร์โหนลดหน้าท้อง แตกยังสามารถตีความต่างกันได้อยู่ดี ดังนั้นไม่มีวิธีใดดีกว่าการทำให้ความแตกต่างนั้นโผล่พ้นจากมุมมีดเพื่อจะได้ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์และแก้ต่างอธิบายความได้อย่างเสรี นี้อาจเป็นวิธีดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับความหลากหลายทางด้านธรรมวินัย ซึ่งกำลังเป็นเชื้อให้แกํความหลากหลายของลัทธินิกายทั้งในวัดและนอกวัด สิงที่    พระธรรมปิฎกเรียกว่า “การทำพระธรรมวินัยให้วิปริต” นั้นกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แน่นอนว่าสาเหตุสำคัญประการหนึ่งอยู่ที่ปัญหาการคักษาพุทธศาสนาในปัจจุบัน แต่การคักษาที่ถูกต้องไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนเท่านั้น การเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ก็สามารถให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณซนได้ ไม่มีอะไรในประเด็นเรื่องธรรมวินัยที่ไม่สามารถน่ามาถกเถียงโต้แย้งกันได้อย่างเปิดเผย และเวทีอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้เรื่องนี้กลายเป็นการโต้แย้งด้วยเหตุผล ก็คือเวทีของคณะสงฆ์ สภาสงฆ์ในระดับต่างๆ สามารถเป็นเวทีแห่งความเห็นต่างในเรื่องธรรมวินัยได้ และหากเวทีดังกล่าวจะขยายตัวไปนอกวงการคณะสงฆ์ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว หากว่าในเวทีทางการของคณะสงฆ์นั้นมีการโต้เถียงกันด้วยเหตุผลและอย่างมีหลักเกณฑ์ อย่างน้อยก็จะช่วยให้ผู้คนนอกวงการสงฆ์มีที่ที่จะหันไปเงี่ยหูฟัง  บาร์โหนติดผนัง เพื่อตัดสินหรือลงความเห็นอย่างมีหลักเกณฑ์ มีใช่ว่าไปตามอำเภอใจ หรือคล้อยตามอำ๓อใจ หรือคล้อยตามไปกับใครคนใดคนหนึ่งอย่างง่าย ๆการจัดการกับความเห็นต่างในลักษณะนี้ แม้จะไม่ทำให้เกิดข้อสรุปหรือข้อปฏิบัติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้    แต่อย่างน้อยก็จะทำให้ความหลากหลายนั้นอยูในขอบเขตที่เหมาะสม  บาร์โหนเพิ่มกล้าม ไม่แตกกระจายไปอย่างไร้กฎเกณฑ์อย่างที่กำลังมีแนวโน้มอยู่ในปัจจุบัน สิงที่จะเกิดขึ้นก็คือความหลากหลายในท่ามกลางเอกภาพ ซึ่งดีกว่าความหลากหลายอย่างไร้เอกภาพ เพราะนั่นเป็นความหลากหลายที่เกินขอบเขตธรรมวินัย อันแลเห็นได้แล้วในปัจจุบันโดยที่สำนักซึ่งทำตัวเช่นนั้นก็ยังอยู่ได้อย่างสบายในคณะสงฆ์ไทย หากแต่พ้นวิสัยที่ผู้ปกครองสงฆ์จะควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม การจัดการกับสำนักที่วิปริตไปจากพระธรรมวินัยนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากว่าคณะสงฆ์สามารถดำเนินการด้วยเหตุด้วยผลกับสำนักที่ทำพระธรรมวินัยให้วิปริต หรือมีความใจกว้างกับสำนักที่ติความพระธรรมวินัยต่างไปจากกระแสหลักภายในคณะสงฆ์

บาร์โหน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น